..Im

[Im1,2]BF41-Ethyl-3-MethylImidazolium TetraFluoroBorate143314-16-3C6H11BF4N2197.97[Im1,4]BF41-Butyl-3-MethylImidazolium TetraFluoroBorate174501-65-6C8H15BF4N2226.023[Im1,6]BF41-Hexyl-3-MethylImidazoli

[Im1,2]BF41-Ethyl-3-MethylImidazolium TetraFluoroBorate143314-16-3C6H11BF4N2197.97
[Im1,4]BF41-Butyl-3-MethylImidazolium TetraFluoroBorate174501-65-6C8H15BF4N2226.023
[Im1,6]BF41-Hexyl-3-MethylImidazolium TetraFluoroBorate244193-50-8C10H19BF4N2254.08
[Im1,8]BF41-Octyl-3-MethylImidazolium TetraFluoroBorate244193-52-0C12H23BF4N2282.13
[Im1,10]BF41-Decyl-3-MethylImidazolium TetraFluoroBorate244193-56-4C14H27BF4N2310.18
[Im1,12]BF41-Dodecyl-3-MethylImidazolium TetraFluoroBorate244193-59-7C16H31BF4N2338.24
[Im1,16]BF41-Hexadecyl-3-MethylImidazolium TetraFluoroBorate244193-64-4C20H39BF4N2394.34


热门推荐